Bermiotarra

E

EDAN BAKO MOZKORRA

Mozkorra lez ibili, baina edan barik.

EDEGI

Ireki.

EDERRAK EMON PALO BARIK

Agirika egin. Lotsak eman.

EFETUE

Efektua edo kaltea.

Erdarazko zentzu berbera dauka: resultado de una acción beti izaten da ekintza gogor bat.

EGABANATU

Desagertu. Barreiatu.

EGARRIDXE

Gehigarria, baina likidoa.

Formaz egarria bada ere, zentzua besterik da. Seguru gehigarria dela hitz honen jatorrizko forma.

geigarriageigarrijegeigarridxe.

Bokal itxidura gertatuz gero, j epentetikoa sartu da, oso normala bait da Bermeoko hizkeran.

geigarridxeeigarridxeegarridxe.

EGI BERDADERUE

Egia benetakoa. Azpimarratzeko esaten da.

EGUALDIDXE HAVANA CUBA

Eguraldi ona.

EGUERDIDXE

Bazkaria.

. eguerdidxe prepara barik takot ondiño - ez takot ezebe eguerditxerako; patatak dxan bikuz - eguerdi ederra paga dosku, beran egune ezan da ta - eguerditxen eztot dxan ezer, eguerdidxe ezta ezan neure gustokue ta

Jatekue ere erabiltzen da bazkari hitzaren ordez, baina gitxiago. Eguerdikoa hitzetik hartu eta zuzenean sartu da. Auzoetan eberdidxe esaten da.

Azkuek ez du jaso zentzu honetan, bai, ordea D.A.R.k Bermeoko hitza dela esanez.

EGUERDIKORA

Bazkaldu ostean. Arratsaldean.

Oso arraroa egiten zait hitz bau, baina hor dago. nora erabiltzen da noiz erabili beharrean. eguerdi + ko + raeguerdikora.

EGUNEK ARGI

Konturatu.

EGUNO

Sekula. Inoiz ez.

EGUNO LAKORIK!

Sinestezina denean. Holakorik!

EGURREN BILLE IBILLI

Norbera ibili zigorraren bila.

EIDXO

Nekatu. Literalki, eho.

EIDXOTA

Nekatuta.

Adberbio funtzioan ere erabiltzen dela ikusten dugu.

EIDXUEK

Nekatuta, baina pluralean.

Kasu honetan aditza substantibatuz egiten da. Gainera beti erabiltzen da pluralean.

Ikusten denez, deklinatu ere normal egiten da. Azkuek bere hiztegian Mundakakoa bezala azaltzen du. Baina zentzu aldetik ere ez da berdina, zeren berak, hacer ezfuerzos excesivos itzultzen du, eta Bermeon muchas moliendas izango litzateke literalki itzuli ezkero, beraz, ugaritasuna ematen du. Honela, kantitatezko adberbio baten funtzioa betetzen du.

EIN BIARRA GOGORRAUE

Derrigorrez egin beharra.

EITXEN EITXEN

Ekinean-ekinean. Egiten-egiten.

EIÑ ARIN

Ondo egin barik, gehienetan jatekoa.

EIÑEKIDXEN / DXON

Ekinean. Konturatu barik zerbait egitea. Ekinean-ekinean.

Hitz honen etimologia ekinean hitza da.

ekineanekiñeanekiñienekiñijeneiñekidxen.

Kontsonanteen metatesia egin da. Aurrerago ere, ikusi dugun bezala, nahiz eta palatalizatu, Bermeoko hizkerak ez du galtzen aurreko i. Horregatik, kasu honetan, sudurkari borren aurrean i bat desarroilatu du.

EKAU

Emaidazu.

Aginte kutsuaz erabilitako aditza da.

Nahiz eta ekarri aditzetik hartuta egon, zentzua eman da.

ekar eidazuekardazuekadazuekazuekau.

Azkuek, bere hiztegian Mundaka, Ipazter eta Bermeorako jartzen du.

EKILIKUA

Horixe berori. Ondo. Horrela da.

Hitz hau gaztelerazko equilicuá dugu, etimologia italierazko eccoli qua izan daiteke, eccoli hitza ecco-tik datorrelako, eta berori latinezko ecce, eccum, hona hemen esanahia duelarik.

ELANBRA

Arlanpa. Moilan batelak igotzeko egindakoa.

Gaztelerazko rambla hitzetik hartuta dago, baina zentzua ez du hitz horri dagokiona, rampa hitzari baizik.

ramblaerranblaelanbra. i eta rr kontsonanteen metatesiaren bidez aldatu da hitza.

ELASTIKO / UE

Kamiseta.

Jantzi hori deskribatzeko beste hitz bat, interiora da. Kintanak barrengo-elastikoa deitzen dio. Gaur egun, soineko horren materiala ez da izaten hain malgua, baina antzina bai, eta hitz hau aspaldikoa denez, horrela geratu da gaurko barne jantzi horretan.

ELEGANTE / IE

Bikaina. Oso gozoa. Ederto dagoena.

Hitz hau aspalditik erabiltzen den gaztelerazko hitza dugu. Adineko zein gazteen arteko erabileran ez dago ezberdintasunik, normalki erabiltzen da.

ELEJIDXE

Aukeran.

Argi dago gaztelerazko a elegir hartuta dagoena. elegirelegiaeleji.

ELIXEKUEK ARTZIKO / EMOTEKO MODUEN

Erabat nekatuta.

ELIXEN DEITXU BAKO DXOSTUNE

Titulu edo esperientzia gabeko jostuna.

EMOISTEK AMORE!

Bai zera! Esandakoa sinesten ez denean.

ENBAJA

Kontserbatzeko arraina latetan sartzea.

Arrain lantegietan erabiltzen den hitza da. Antxoa, zein atun trontzoiak latetan sartzeari deitzen zaio. Baina konparazioan ere, asko sartzen da.

Gaztelerazko empacar = enfardar, empaquetar hitzetik harruta dago. empacarenpakaenbaja. Joera normala ez izan arren pb egitea, gehienetan alderantziz gertatzen baita, Bermeon behintzat, kasu batzuetan ematen da.

ENBAJADA

 1. Arazoa. Buruhaustea.
 1. Notizia.

Badirudi gaztelerazko embajada = mensaje bera dela hitz horren jatorria.

ENBARKA

Harrapatu. Itsasoan erabilitako hitz hau, edozer harrapatzen denean erabiltzen da.

ENBLEMA

Arazoa. Buruhaustea.

Ez da gaztelaniako emblema edo ezaugarriaren zentzuaz erabiltzen, nahiz eta hitz hori izan formaz.

ENBOLIKE

Liluratu. Turditu. Tontatu.

Hitz honek, gaztelerazko embobar eta bobalicona hitzak hartu ditu oinarritzat.

emboba + licarenbobalikaenboalikaenbolikaenbolike.

ENBRA / IE

Emakumea, baina gaztea.

Ez dauka gaztelaniazko zentzua bera. Euskaraz, toki batzuetan adineko emakumeari dagokio, edo beste zentzu batetan, Kintanak jartzen duen bezala mujer apetitosa, Bermeon, emakumezko gazteari dagokio. Ezkondu gabekoa. Jaioberria bada ere berdin.

Gaztelerazko hembra da hitza, baita zentzua ere, baina esan bezala, mugatu egiten da.

ENDEKATU

Sikatu. Gutxi garatu.

Aditz funtzioan:

ENDEKATUTE

Sikatu. Gutxi garatu, baina adberbio funtzioan.

Badirudi hitz hau, gaztelerazko endemia hitzetik sortu dela. Hala ere, ez nagoenez seguru, hitz honen eboluzioa zein izan zitekeen, hipotesi modura azaltzen dut hurrengoa.

endemia + tuendemikatuendeikatuendekatu.

ENE ALABIE!

Esklamatiboa. Lelo antzekoa.

 1. Haserrea.
 1. Kezka.

ENEBADA TA ENIE!

Zoritxar bat, disgustu bat edo antzeko zerbait gertatzen denean erabiltzen den esaldia dugu.

ENEFRAKAS

Zentzu karinosoan erabiltzen da. Txarto janzten den gizona edo umea, fraka zabalak edo antzeko soinekoak.

ENFADA

Beteta. Gogaitu.

Ez du gaztelerazko enfadar zentzua.

ENFADO / DUE

Nazka. Arrabia.

Gaztelerazko enfadar aditzak eta enfado izenak ez dute Bermeon erabiltzen den zentzua.

ENGAÑOTI / DXE

Engainatzen duena.

Gaztelerazko engaño erabili da adjetibo hau egiteko. engaño + -ti atzizkia gehituz → engañoti.

ENKALLE

Ainguratu. Aditz funtzioan.

ENKALLETA

Ainguratuta.

Adberbio funtzioan.

Itsasontzientzat erabiltzen den hitza, hizkera arruntera pasatu da.

ENPANADA

 1. Pertsona edo gauza ezatsegina. Aspergarria.
 1. Turdiduta. Tontatuta figuratiboan.

Gaztelerazko enpanada edo torta bi hitz horien zentzua hartu du literalki, baina zentzu figuratuan erabiliz.

ENPATXA

Nahastu. Endredatu.

Aditz funtzioa betetzen du.

Azkuek ez du jaso forma bau, bai, ostera, enpatxata. Baita D.A.R. k eta Kintanak ere, baina beste zentzu batez jaso dute, hau da, impedir, obstaculizar definizioa ematen dute.

ENPATXATA

Nahastuta. Endredoan sartuta.

Adberbio funtzioan dago.

ENPATXO / UE

Endredo.

Enpatxu hitza, arrantzako apaiuak edo hauen txikotak, fitak edo potxerak nahastuta daudenean esaten da. Gero, hitz hori hizkera arruntera pasatu da, eta nahastuta dauden gauzak adierazteko erabiltzen da.

Azkuek beste zentzu batez jaso du bere hiztegian, eta D.A.R.k, eta Kintanak ere, zentzu hori ematen diote: preñez eta bigarren definizio bat estorbo izango da. Beraz, guztiz ezberdinak dira.

Izenaren funtzioa betetzen du.

ENPEÑO / UE

Influentzia. Boterea.

Gaztelerazko empeño + protector o padrino hitzetik hartua da, eta esanahia berbera dauka.

ENPIKE

Erantsi, itsatsi. Pertsona edo gauzak.

Gaztelerazko empegar aditza ez litzateke hain egokia, baina pegamento hitza harturik zuzena izan daiteke.

ENPIKETA

Itsatsita.

ENPLASTO / UE

 1. Oztopo. Destorbo. Konparazioan ere bai.
 1. Pertsona aspergarria.

Gaztelerazko emplasto hitza erabili izan da. Enplastoak ipintzen edo ipintzea agintzen duena enplasterie da.

ENTABLAZIÑUE

Taulamendua. Oholeria.

ENTREPITXIE

Tartekatzen dena. Edozertan sartzen dena.

ENTZADO / UE

Itsasoan ibiltzen diren jantziak. Gaur egun plastiko edo nylonezkoak dira, baina olana sendoari linaza olioa emandakoak izaten ziren. Hala ere izena ez dute aldatu.

Esan bezala, gaztelerazko encerado hitzetik datorkigu.

/encerado → entzerado → entzeado → entzado → entzadu/

ENTZUN BERBIE

Entzun esango dizudana. Gehienetan serio hitz egiteko.

ENTZUN DE GOR

Gorrarena egin.

EPERDIKARIE

Asko mugitzen den txori bat da. Konparazioan urduri ibiltzen den pertsona da, mugikorra dena.

EPERDIKUEK

Lotsak eman.

ERARA / TARA

 1. Artez egon.
 1. Eskura izan.

Azkuek bere Morfologia liburuan eratara jaso duela dio D.A.R.k, eta a derechas definizioaz jartzen du. Bermeon ere erabiltzen da forma hori.

ERATSITZE

Zauriengatik azala altxatuta duzunean.

ERATZI

Jetzi.

Gazteleraz ordeñar.

ERDI ZIMARROIE

Maltzurra. Trikimailuak ondo ezagutzen dituena.

ERDIKIÑIEN

Erdizka. Erdizka egin.

Hitz honen jatorria erdi eginean da. D.A.R.k jaso duena antzekoa da, baina ez da deklinatzen eta ez du zentzu bera. Kintanak ere, hark azaltzen duen forma jaso du.

ERLAU / E

 1. Zama. Erantzukizuna.
 1. Gripea.
 1. Gaueko leia.

ERLUZIDADIE

Dirdira.

Gaztelerazko relucir aditza aldatuz gero egin da hitz hau.

relucir + dadrelucidad.

Desegokia da, baina hor dago.

relucidaderluzidaderluzidade.

Ez da egon e protesia hartzerik; bokale horrek tokiz a]datzea besterik ez du izan.

ERMERIE

Gauza baten era.

ERNEGA

 1. Aspertu. Haserretu. Izorratu.
 1. Kezkatu.

ERNEGADU

Aspergarria. Kezkatuta. Haserretuta.

Aurreko aditzak adberbioaren funtzioa betetzen du lehen esaldian eta adjektiboaren funtzioa beste hiruretan.

ERNEGUE

Kezka. Haserrea.

Azkuek ez du jaso bere hiztegian eta D.A.R.k, lehenengoa jaso du, baina zentzu ezberdinez. Honek gaztelerazko zentzuaz azaltzen du. Kintanak ere ernega eta ernegu jaso ditu, baina zentzua gaztelerazkoa bera da.

renegar erdarazko aditza hartu da.

renegarernegarernega.

Lehenengo kontsonantea eta bokalea tokiz aldatuz gero, eta azken dardarkaria erorita, euskarazko forma eman zaio, eta izenaren funtzioa betetzen du.

ERRAMA / IE

Abar. Edozein motatako abarrak.

Erdarako rama hitzari e proteiko bat erantsi zaio.

ERREBATI(G)UE

Estropada.

Estropadak gutxiago entzuten da, baina biak erabiltzen dira, eta gazteen artean berriz regatak sartzen ari da.

Gazteterako regateo hitzetik sortu dena argi dago.

regateoerrebateoembatio.

Gero artikulua gehituz: erretatioaerrebatiue.
Batzuetan g desarroilatzen du: errebatigue.

ERREBOLBIDU

Azpikoz ezarri.

ERREBORNO

Zurrunbilo. (Itsasokoa)

Arrantzale giroan bakarrik erabiltzen den hitz bat da.

Honen sorrera, remolino hitzari zor zaio.

remolinoarremolinoerrebolinoerreborino (asimilazioz) → erreborno; i galduz gero.

ERREBUELTADA

Kurba.

Gaztelaniako revuelta (segunda vuelta) hitza hartu da beste esanahi hori jartzeko revuelta + -adaerrebueltada.

ERREDONDAMENTIEN

Kategorikoki. Ia beti izaten da erantzuna ezezkoa.

ERREKADUE

 1. Errekadua. Mandatua.
 1. Erosketak.
 1. Mutilak neskari nobia izateko eskatu. Gaur egunean, neskak ere eskatzen dio mutilari, agian ez batak ez besteak.

recadoerrekado / errekadue.

Gaztelerazko zentzua bera dauka: mensaje = provisión diaria.

ERREKAJABOLIE

Sorgin-orratza.

ERREKALISTIE

Ez dakit gaur mezulari edo mandatari bati gaztelerazko recadista esaten bazaio. Bermeon oraindik erabiltzen da azken hau, baina geure erara, hemen ikusten dugun moduan.

ERREMATIEN

Enkante baten azken fasea.

Arrantzale giroko hitza da. Itsasontzi bat enkanterako bidean jartzea da. Baina enkantea oso berezia izaten da ontziko armadoreetara mugatzen baita.

remateerremateerremateaerrematie.

ERREMENTA

Lehertu.

Gaztelerazko reventar aditzetik sortua da.

reventarerrebentarerrementarerrementa.

Kintanaren hiztegian baino ez dator hitz hau, eta bertan beste zentzu batez agertzen da: desternillarse zentzua ematen dio.

ERREMORKA

Atoian eraman. Ontzia zein autoa.

ERRENDIDU

Ahuldu. Nekatu.

Erdarazko rendidos de cansancios berbera dugu, rendir + du partizipioa → errendidu.

Kintanak producir zentzuaz jaso du hitz hau.

ERRENKIDXE

Errain-gaia.

Arinago aipatu dugu -ki atzizkia erabiliz nola egiten diren honelako hitzak:

ERRENKOLADA

Hilera.

erronka edo errenka hitzen aldaera izan daiteke, zeren, Bermeon, atzizkiak itsatsi eta gehitzeko joera baitago, eta horrela, -ada atzizkia gehitu zaio.

errenkola + adaerrenkolada.

ERRESKADIE

Errenkolada hitzaren sinonimoa, hau da, hilera.

ERRESKITXE

Arakatu. Miatu.

Hiru esaldi hauetan, aditzaren funtzioa betetzen du hitz horrek.

Azken esaldi honetan adberbio baten funtzioa betetzen du.

ERRESKITXUE

Miaketa.

Gaztelerazko registrar aditzetik sartua, Bermeon normalak diren fonefikazko arauak ematen dira:

registrarerregistrarerrekistrar.

Azken honek beste aldaera eman du, gaur ere noizbehinka entzuten den errekistre; baina ez da hain erabilia. Eta badirudi, hortik irten duela gaur erabilitako forma: errekistreerreskitxe.

ERRETOLIKIE

Berba uholdea. Leku askotan galduta dagoen berba hau, tinko mantentzen da Bermeon, zentzu honetan behintzat.

ERRIDXE

Figurazioan, hainbat pertsonak zerbait erosteko edo beste zeozertarako mahai gainean jartzea dirua.

Gaztelerazko arriar dela argi dago.

ERRIDXE NASTA

Nahastea sortu, egiak eta egia ez direnak esanez.

ERRIE

Jaitsi, Baja.

Itsas giroan erabiltzen den hitz hau, gizonen ahoan emakume bat erditzen denean erabiltzen da; batzuetan emakumeen artean ere bai, nahiz eta oso gutxi izan.

ERRIE MANDA

Bertan behera utzi. Amore eman.

ERRIEBERA

Kantitate handiak. Ugari.

ERRIME

Arrimatu. Bateren baten babesa bilatu.

Azkuek, D.A.R., P.M. eta Kintanak diestro zentzuaz azaltzen dute forma hau, Bermeon, ostera, gaztelerazko zentzua bera hartzen du bete-betean.

ERROZOIE ORDIDXERI

Oker egonda ere, arrazoia eman.

ESANAK ETA EGIÑIEN

Berriketan.

ESANTXARREKO / UE

Obeditzen ez duena.

ESATEKUEK ESAN

Gogorrak esan, berba lodiak.

ESKANDALO / UE

 1. Asko. Kantitate handia.
 1. Bronka.

Gaztelerazko escandalo hitza hartu da, baina lehen definizioan ez du zentzu berdina.

ESKANDALO GORRIDXE

Iskanbila. Haserrekuntza.

ESKO ARRAIÑE

Eskumuturra indargetua, ahul edo mingor dagoenean.

ESKO BETE EULI

Baliorik ez duela adierazteko erabiltzen da.

ESKOERARA

Erraz edukitzea gauzak. Eskura.

ESKOGANIEN

Usatutako gauzak erostea.

Gaztelerazko de segunda mano ere literalki erabiltzen da:

Azkuek Mundaka eta Otxandiorako jartzen du, baina Bermeon ere asko erabiltzen da.

ESKONEKUE

Esku onekoa. Baina zentzua bestelakoa da. Bermeon, bai dendari eta beste mota batetako saltzaileen artean, sineskera bat dago: eguneko salmentak esku ona daukan pertsona batek hastea; horrela egun horretan izango dituen salmentak oso onak izango dira.

ESKOPOLOTA

Armairua.

ESKOTXARREKUE

Esku txarrekoa. Esku onekoa-ren alderantzizkoa da. Bermeon, bai dendari eta beste mota batetako saltzaileen artean, sineskera bat dago: eguneko salmentak esku txarra daukan pertsona batek hastea; horrela egun horretan izango dituen salmentak oso txarrak izango dira.

ESKRIPIDORA

Orrazia. Era guztietakoak, baila itsasoan erabiltzen dena ere. Gaur egun adintsuek bakarrik esaten dute garai baten oso zabala izan zen berba hori.

Gaztelerazko escarpidor hitza hartu da, hitz honen oinarritzat.

escarpidoreskrapidoreskripidor. Hau, metatesia gertatu ondoren, i bokalaren asimilazioaz egin da.

ESKU IKARIE

Eskua dardarka. Baina zentzuak zekenkeria ere adierazten du.

ESKUE ARTUN

Arduratu.

ESKUE DXEUSI

Zekenkeria.

ESKUBERIE

Belarra mozteko erratza.

ESKUGAZ KENDUIKO MODUEN

Sendagai batek efektua berehala egiten duenean.

ESKURE ARTZIKO (MODUKUE)

Balio gabekoa. Kontua ez hartzekoa. Negatiboa da beti.

ESKUREKO

Eskuetara heltzeko prest. Ukabilka hastear.

ESNE EPELA

Sekula kezkatzen ez dena. Energia gabekon.

ESNE EPELETAKO SOPIE

Energia gabeko pertsona.

ESPIBOTA

Txapazko itsasontzietan erabiltzen den abiadura handiko ontzia, arrainei sarea bota eta gero objetua bila joateko itsasontzira bueltan eramateko.

Ingeleseko speedboat hitza hartu da, hitz honen oinarritzat.

ESPORTAK

Belaunerainoko galtzerdi lodiak.

Erdarazko esport hartu da, baina izen bezala, eta ez adjektibo moduan.

ESTAIDXUE

Altuera. Neurria.

Gaztelerazko estatura hartuta egin dela dirudi.

ESTIEK PE BIDXORTUTE

Goseak hiltzen.

ESTREBILLOSKUE

Normala ez den edozein gauza.

Gaztelerazko estrebillo erabili da bitxitasuna adierazteko. Gazteen artean, oso gutxi erabiltzen da eta zaharren artean ere galtzen ari da.

ESTRINKE

Estutu. Itsatsi.

Seguru asko gaztelerazko trincar aditza izango da hitz honen jatorria, desabandona hitzean eta eztropeza hitzean egin den bezala, ez partikula aurretik jarrita:

ez + trineareztrinkareztrinkeestrinke.

ETXA BALTZIE

Gezurra edo zalantzan jartzen den zerbait sinisten ez denean erabiltzen da esaldi hau. Itsasoan balsa botatzea. Auskalo!

ETXADA

Sarea itsasoratzea arrainak harrapatzeko. Baina gero, herrira pasatu da, eta zentzua ere berdina izango da.

Gaztelerazko echar aditzetik hartua.

echada (acción de echar) → etxada.

ETXALAK

Euri-zaparrada.

Hitz hau konposatua da:

etxa + ahalaetxala.

Bokal berdinak izan arren, ez da egon disimilaziorik eta erdiko bokal bi erori egin dira.

ETXAMON

Jaramonik ez egin.

Azken kasu hau hika forman agertzen da baina emakumeen arteko hikan.

Badago etxaramon forma ere, Azkuek jaso duena, Kintanak ere jaso du bere hiztegian. Horren laburpena izango da goian aipatutakoa, Beraz:

ez jaramon hitzetatik sortua:

ez jaramonejaramonetxaramonetxamon.

Azkuek ez du jaso, baina bai D.A.R.k, Mundaka eta Bermeorako, hain zuzen.

ETXEPLASTO

Akzidente. Zerbait apurtu edo egin.

ETZEALDATZA

Etxebizitza bat aldatzen denean, hango altzariak edo tretxuen mudantza.

ETZEBETE

 1. Zerbait apurtu. Zerbaitek txarto irten.
 1. Asko.

ETZEGUNE

Itsasoratu barik, derrigorrez edo nahi izanda. Espresio hau, hizkera arruntera pasatu da.

D.A.R.k bakarrik jaso du, eta Bermeoko hitza bezala azaltzen du.

ETZI

Hartu! Eutsi!

eutsi aditzetik hartua da, eta aldaketa tziki bat besterik ez du izan.

eu diptongoa e-n monoptongatu da.

ETZIKARAMU

Etzidamuren hurrengo eguna, hau da, gaurtik laugarren eguna.

EUN MILLE BIDAR

Askotan.

EURILANBRO

Sirimiri.

EURISIRIDXE

Sirimiri.

EUTZO AMUE

Eutsi amua. Iruzurra edo engainua sartzean edo susmatzean jaurtitzen den leloa. Figuratiboan amua karnataz horniturik doalakoan erabiltzen da.

EZ ARDAUTEKO EZ URETARAKO

Ez baterako ez besterako. Zalantzak daudenean.

EZ BATA, EZ BESTIE, EZ ZEZTRIE

Ez bata, ez bestea, ezta hurrengo ere.

EZEBE EZ DALAKUEN

Disimuluaz.

EZEBEZA / EZEREZA

Miseria. Krisi. Ezereza.

Azkuek ez du jaso, baina D.A.R.k ezer ez forma jaso du eta horren definizioetariko bat Bermeoko zentzuaz agertzen da.

EZEBEZA BEGIREKO ONA

Beste esaldi bati erantzuten dio esaldi honek.

EZKIÑERUE

Lorontzia jartzeko izkina baten ipintzen den altzaritxoa.

EZNIRIKUTU

Pertsona delikatua, ala fina izatea nahi duena. Gehienetan emakumezkoei dagokie.

Hitz konposatu hau hiru elementuk osatzen dute:

ez + niri + ikutueznirikutu + rikoeznirikuturikoaeznirikuitikoa; r galdu eta oaue.

EZTA KRISTIÑO BATIITUE

Kristau bataiatua izan ez. Ez dela behar den modukoa adierazteko.

EZTA NOGAZ DAUEN BEZ

Kasurik ere ez.

EZTAI ZER DA BADAI NOR

Gauzak zehaztu barik edo azaldu gabe uzten direnean.

EZTAKOT ZEURE KONTORIK

Aintzakotzat hartu barik.

EZTAU AMARIK ETZIEN

Ez dago inor etzean erantzukizun bati erantzuteko.

EZTITXUE

Txertoa.

EZTITXU BAKO ARBOLIE

Txertatu gabeko arbola. Konparazioan gora eta gora doazen pertsonak.

EZTROPEZA

Behaztopatu. Pertsona batekin topo egitea.

Kuriosoa da berba honen konposaketa. Gaztelerazko tropezar aditzari /ez/ ezezko partikula erantsita egin da. Baina hitz horren esanahia alderantzizkoa izanda ere, inolako enpatxu barik erabiltzen dugu.